ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 26.09.2013 № 460

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним її голові та Міністерству освіти і науки України, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.

Коротка назва: Департамент ОіН Запорізької ОДА.

Адреса розташування: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим положенням.

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

4) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

5) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

6) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

7) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

8) координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково- методичного забезпечення;

9) здійснення делегованих Запорізькою обласною радою функцій управління навчальними закладами та установами освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області;

10) здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;

11) забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в області, захисту інтелектуальної власності;

12) участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;

13) здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

14) формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно- територіальної одиниці;

15) сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам адміністративно-територіальної одиниці;

16) сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

17) забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

18) організація в межах своїх повноважень оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей;

19) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів освіти і науки районних державних адміністрацій; виконкомів рад міст обласного значення в межах компетенції;

2) здійснює аналіз стану освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей в області, розроблення регіональних програм їх розвитку, організацію і контроль за виконанням цих програм;

3) бере участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координації роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;

4) організує і контролює роботу вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

5) сприяє розвитку мережі навчальних закладів у регіоні, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

6) вносить Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

7) організує та проводить, у межах своїх повноважень, роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розташованих на території області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими з Державною інспекцією навчальних закладів України;

8) забезпечує проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує, в межах своїх повноважень, пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

10) бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності, відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України і перебувають у державній власності, забезпечує подання Міністерству освіти і науки України відповідних матеріалів;

11) аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

12) вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організує їх навчально-методичне та інформаційне забезпечення;

13) забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; упровадження в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

14) визначає регіональний компонент у змісті освіти;

15) вносить на розгляд Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

16) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

17) організує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організує проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

20) співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх; 

21) організує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

22) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та на соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;

23) здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об\’єктів освіти обласного підпорядкування, погоджує проекти їх будівництва;

24) сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб регіону, вживає заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

25) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

26) бере участь за дорученням Міністерства освіти і науки України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

27) бере участь у визначенні інвестиційного попиту регіону у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах та на основі визначених державою пріоритетів бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону;

28) здійснює контроль за роботою з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ регіону, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;

29) вживає, в межах своїх повноважень, заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

30) здійснює розгляд питання та вносить в установленому порядку пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

31) здійснює підготовку інформаційних матеріалів щодо інноваційного потенціалу регіону та можливостей залучення інвестицій для створення високотехнологічних підприємств;

32) бере участь, в межах своїх повноважень, в організації в області виставково-ярмаркових заходів;

33) координує, в межах своїх повноважень, роботу вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та наукових установ, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні;

34) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм розвитку освіти і науки, поліпшення становища, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку забезпечення виконання цих програм;

35) здійснює розроблення і подання на розгляд облдержадміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти і науки, поліпшення становища дітей і молоді;

36) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення нормативно- правової бази з питань, які належать до компетенції Департаменту, внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства освіти і науки України; Державної інспекції навчальних закладів України.

37) сприяє, в межах своїх повноважень, виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

38) координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;

39) здійснює разом з органами охорони здоров\’я загальний контроль за охороною здоров\’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

40) забезпечує, в межах своїх повноважень, організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;

41) здійснює вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти і науки, забезпечує проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

42) забезпечує здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, які належать до компетенції Департаменту;

43) здійснює проведення серед населення інформаційної, роз\’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції, провадження в установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

44) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Департаменті;

45) надає, в межах своїх повноважень, адміністративні послуги;

46) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

47) здійснює розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно- правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подання їх на державну реєстрацію у встановленому порядку; у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими місцевими органами виконавчої влади; у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

48) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

49) здійснює підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові облдержадміністрації;

50) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

51) здійснює підготовку (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

52) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу; здійснює опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

53) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

54) здійснює інформування населення про стан здійснення визначених законодавством України повноважень Департаменту;

55) забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

56) організує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

57) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

58) бере участь, відповідно до законодавства, у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

59) здійснює проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

60) забезпечує захист персональних даних;

61) здійснює інші, передбачені законодавством України та керівництвом облдержадміністрації повноваження.

5. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством України порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об\’єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв\’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити в установленому порядку до облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи в галузі освіти і науки; вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв\’язку і комунікацій, мережами спеціального зв\’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;

6) за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;

7) створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику.

6. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації, згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

8. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент, його структуру, затверджує Положення про структурні одиниці Департаменту;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов\’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації з питань, що входять до компетенції Департаменту;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє без довіреності в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

12) спрямовує і координує діяльність структурних підрозділів освіти і науки райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, підзвітних установ;

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

14) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

15) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

16) здійснює добір кадрів; організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів освіти і науки райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, підзвітних навчально-виховних закладів та установ;

20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

21) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує, в межах своїх повноважень, збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом;

22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

23) накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів центральної влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації;

24) директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту згідно із законодавством про державну службу та погодженням в установленому порядку.

9. У разі відсутності директора Департаменту (відпустка, відрядження та інше), його обов’язки виконує заступник директора департаменту – начальник управління загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, навчальних закладів та установ освіти.

11. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

12. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

13. Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

14. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань, при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів, склад яких затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.